informacja reklamowa

UNIQA Selective Equity

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
278,71 PLN
278,71 PLN
1,36
0,49
1,57
2,25
5,28
22,34
33,19
33,51
-5,08
101,19
Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Celem Subfunduszu jest uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej płynności portfela. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty udziałowe. Subfundusz nie posiada benchmarku, a zarządzający Subfunduszem przy doborze spółek do portfela nie kierują się ich udziałem w indeksach giełdowych.

  • Subfundusz może inwestować od 70% do 100% aktywów w akcje,
  • Subfundusz inwestuje głównie w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach należących do OECD,
  • do 100% aktywów Subfunduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej,
  • do 40% aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe lub dłużne papiery wartościowe,
  • Subfundusz może inwestować do 40% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,  
  • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych oraz wahaniami kursów walut,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.