UNIQA Subfundusz Selective Equity
Kategoria Z

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-17
291,49
-
-1,92
-0,65
-1,03
5,73
-1,26
7,38
33,05
81,24
61,83
UNIQA Subfundusz Selective Equity
2021-06-17
291,49
-0,65 %

Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

Celem Subfunduszu jest uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej płynności portfela. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty udziałowe. Subfundusz nie posiada benchmarku, a zarządzający Subfunduszem przy doborze spółek do portfela nie kierują się ich udziałem w indeksach giełdowych.

PORTFEL MODELOWY

 • Subfundusz może inwestować od 70% do 100% aktywów w akcje,
 • Subfundusz inwestuje głównie w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach należących do OECD,
 • do 100% aktywów Subfunduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej,
 • do 40% aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe lub dłużne papiery wartościowe,
 • Subfundusz może inwestować do 40% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

 • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,  
 • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych oraz wahaniami kursów walut,
 • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
 • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. Z):

 • Wpłata Początkowa - 100,00 zł
 • Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 64 1140 1010 0000 2520 6300 8002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym oraz możliwość inwestowania w lokaty w walutach obcych) wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze