UNIQA Selektywny Akcji Polskich
Kategoria D

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-17
171,80
-
-0,48
-0,28
-0,91
3,21
18,46
27,17
43,77
38,31
-
UNIQA Selektywny Akcji Polskich
2021-06-17
171,80
-0,28 %

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW, koncentrując się najbardziej perspektywicznych spółkach. Średnio od 50% do 100% aktywów portfela stanowią spółki wchodzące w skład indeksów WIG. W przyjętych zamierzeniach Subfundusz ma osiągać lepsze wyniki niż syntetyczny indeks 95%WIG + 5% WIBID O/N, uwzględniający dochód z dywidend pomniejszony o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

PORTFEL MODELOWY

  • udział akcji w portfelu może sięgać do 100% aktywów Subfunduszu,
  • minimalny poziom akcji w portfelu to 50% aktywów Subfunduszu,
  • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowanych wyłącznie na GPW,


PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,  
  • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.


MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. D):

  • Wpłata Początkowa - 50,00 zł
  • Kolejne wpłaty - 50,00 zł


FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 74 1140 1010 0000 2520 6300 2002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji dokonywanych w fundusze inwestycyjne przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze