informacja reklamowa

UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
256,66 PLN
256,66 PLN
1,56
0,61
0,02
3,80
7,12
19,70
35,05
70,89
47,65
-
Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Skoncentrowany subfundusz polskich akcji. Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW – w zależności od sytuacji rynkowej okazji inwestycyjnych może poszukiwać zarówno w segmencie mniejszych, jak i największych polskich spółek. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi od 50% do 100%. Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku rozwiązań uniwersalnych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i  stóp zwrotu benchmarku, ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swojej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w  związku z  lokowaniem aktywów subfunduszu w  akcje i  inne instrumenty finansowe o  podobnym ryzyku, akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w  szczególności z  możliwością wahań cen na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o  relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.