informacja reklamowa

UNIQA Selective Equity

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
285,76 PLN
285,76 PLN
1,41
0,50
1,58
2,26
5,31
22,41
33,33
33,78
-4,64
-
Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Skoncentrowany subfundusz akcji z bezpośrednią ekspozycją na akcje rynków rozwiniętych. Polityka inwestycyjna subfunduszu realizowana jest głównie poprzez nabywanie akcji na rynkach Europy Zachodniej. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu funduszu wynosi 70%. Do 40% aktywów subfunduszu stanowić mogą papiery dłużne i  instrumenty rynku pieniężnego. Do 70% aktywów może być lokowanych w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych, a do 100% stanowić mogą lokaty denominowane w walucie obcej. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swojej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w  związku z  lokowaniem aktywów subfunduszu w  akcje i  inne instrumenty finansowe o  podobnym ryzyku, akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w  szczególności z  możliwością wahań cen na rynkach giełdowych oraz wahaniem cen kursu walut, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.