UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
Kategoria E

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-17
121,05
-
-0,42
-0,35
-0,66
4,33
1,55
6,21
28,04
30,67
21,39
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-06-17
121,05
-0,35 %

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

W skład portfela Subfunduszu wchodzą przede wszystkim akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne.

PORTFEL MODELOWY 

 • Subfundusz może inwestować od 70% do 100% aktywów w akcje,
 • Subfundusz może inwestować do 30% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego dłużne papiery wartościowe,
 • Subfundusz inwestuje aktywa głównie na na tzw. rynkach wschodzących (ang. emerging markets) ze szczególnym uwzględnieniem rynków należących do indeksu MSCI Emerging Markets. Inwestycji w akcje na tych rynkach fundusz dokonuje głównie za pośrednictwem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (w tym fundusze inwestycyjne typu ETF),
 • Subfundusz może lokować także do 100% aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych,
 • Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (do 100% aktywów subfunduszu), pod warunkiem że polityka inwestycyjna tych funduszy zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

 • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, 
 • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
 • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
 • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.


MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. E):

 • Wpłata Początkowa - 50,00 zł
 • Kolejne wpłaty - 50,00 zł


FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 93 1140 1010 0000 2520 6301 0002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym oraz możliwość inwestowania w lokaty w walutach obcych) wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze