informacja reklamowa

UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
107,89 PLN
107,89 PLN
0,96
0,90
1,51
5,36
7,13
13,27
12,58
14,44
-12,27
-
Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz uzyskuje pośrednią ekspozycję na akcje rynków wschodzących poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w poszczególne kraje, regiony i całe uniwersum rynków wschodzących o strukturze zbliżonej do struktury indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 70%. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku ze strukturą portfela wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Chociaż nie został wyznaczony wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu, to wyniki inwestycyjne mogą być zbliżone do wyników indeksu MSCI Emerging Markets.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w  szczególności z  możliwością wahań cen na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.