UNIQA Akcji Amerykańskich
Kategoria E

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-17
162,51
-
0,14
0,09
0,93
3,23
6,77
12,32
34,15
52,25
-
UNIQA Akcji Amerykańskich
2021-06-17
162,51
0,09 %

Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz może inwestować od 50% do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu UNIQA World Funds – Framlington American Growth wyodrębnionego w ramach UNIQA World Funds. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego fundusz może inwestować do 50% aktywów subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, o ile wspomniane fundusze lub instytucje lokują co najmniej 50% aktywów w powołane wyżej kategorie lokat. Fundusz może lokować do 100% aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej.

PORTFEL MODELOWY

  • ok. 70% aktywów subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszu UNIQA World Funds – Framlington American Growth, wyodrębnionego w ramach UNIQA World Funds,
  • ok. 20% aktywów subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa innych subfunduszy UNIQA World Funds, UNIQA IM Fixed Income Investment Strategies, UNIQA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, bądź innych funduszy, inwestujących swoje aktywa przede wszystkim w akcje,
  • ok. 10% - depozyty.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,
  • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. E):

  • Wpłata Początkowa – 50 zł
  • Kolejne wpłaty – 50 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

89114010100000558699005002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA SFIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA SFIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze