Reklamacje

Procedura reklamacyjna

Zgodnie z przyjętymi przez ZUS zasadami niezbędne jest osobiste zaangażowanie osób, na których rachunki składki nie wpłynęły lub wpłynęły w niewłaściwej wysokości. AXA OFE nie ma możliwości weryfikowania Twoich składek i oceny, czy w danym miesiącu powinna ona wpłynąć do funduszu.

Poniżej przedstawiamy czynności, które należy wykonać, aby wyjaśnić przyczynę problemów z przekazywaniem składek.

1. Sprawdź swoje dane przekazane przez OFE do ZUS
Sprawdź poprawność Twoich danych osobowych, które AXA OFE przekazał do ZUS (imiona, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, NIP i numer dokumentu tożsamości). Jeżeli istnieją jakiekolwiek nieprawidłowości – prześlij do nas pilnie wypełniony i podpisany Wniosek o zmianę danych osobowych Członka. Niezwłocznie dokonamy niezbędnej korekty.

2. Sprawdź dane u płatnika składek
Sprawdź u swojego płatnika prawidłowość swoich danych osobowych oraz dane zgłaszane przez płatnika do ZUS na dokumentach zgłoszeniowych oraz deklaracjach i raportach imiennych. Jeżeli dane są nieprawidłowe, płatnik powinien niezwłocznie dokonać ich korekty.

Uwaga: Aby ZUS mógł właściwie skojarzyć Ciebie z płatnikiem Twoich składek (np. zakładem pracy), Twoje dane przekazane przez AXA OFE i płatnika składek muszą być takie same. Jeżeli dane identyfikacyjne zgłoszone przez płatnika i przez AXA OFE nie zgadzają się, uaktualnij dane we właściwym podmiocie. Być może ta czynność wystarczy do wyeliminowania nieprawidłowości w przekazywaniu składek i spowoduje uregulowanie należności przez ZUS. Ustal również, czy płatnik przekazał do ZUS imienne raporty miesięczne, w których wykazał m.in. składkę na ubezpieczenie emerytalne oraz czy dokonał za ten okres wpłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli nie stwierdziłeś niezgodności danych w zgłoszeniach płatnika i AXA OFE lub innych nieprawidłowości wskazanych powyżej to:

3. Złóż reklamację
Złóż reklamację dotyczącą braku składek lub błędnej wysokości składek najlepiej do jednostki ZUS właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (lub do dowolnej jednostki terenowej ZUS). Skorzystaj z Formularza reklamacji, wypełnij go i podpisz. Reklamację taką możesz złożyć osobiście, listownie lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek (30-krotność średniej płacy krajowej w zł) oraz maksymalna wysokość składek, które mogą być przekazane do OFE:

RokKwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składekMaksymalna wysokość składek przekazanych do OFE
2018133 290 zł  3 892,07 zł
2017127 890 zł 3 734,39 zł
2016121 650,00 zł3 552,18 zł
2015118 770,00 zł3 468,08 zł
2014112 380,00 zł3 281,50 zł
2013111 390,00 zł3 118,91 zł
2012105 780,00 zł2 432,94 zł
2011100 770,00 zł7 356,21 zł
201094 380,00 zł6 889,74 zł
200995 790,00 zł6 992,67 zł
200885 290,00 zł6 226,17 zł
200778 480,00 zł5 729,04 zł
200673 560,00 zł5 369,88 zł
200572 690,00 zł5 306,37 zł
200468 700,00 zł5 015,10 zł
200365 850,00 zł4 807,05 zł
200264 620,00 zł4 717,00 zł
200162 940,00 zł4 594,62 zł
200054 780,00 zł3 998,94 zł
199950 375,22 zł3 677,39 zł