Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek).
Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UNIQA Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

 • Fundusz, do którego lokowane są aktywa: Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
 • Strategia inwestycyjna według Analizy.pl: dłużne globalne korporacyjne
 • Typ funduszu: dłużne
 • Zasięg funduszu: fundusze globalne
 • Wycena funduszu: 145,95 PLN na dzień 2020-11-24
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Benchmark

90% Citigroup PGB Index + 10% WIBID 3M pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem

charakterystyka funduszu
Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI):
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Zarządzający:
Tomasz Wronka
opis funduszu

Co najmniej 60% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) realizujących politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe typu „high yield” oraz w dłużne papiery wartościowe typu „high yield”. Fundusz pozostałą część lokat inwestuje w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji fundusz skutecznie redukuje ryzyko kredytowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

notowania jednostki
Aktualizacja Poziom ryzyka Wartość
jednostki
Dzienna zmiana wyceny
+/-%PLN
Stopa zwrotu (%)
3M6M12M24M36M
Obserwuj
2020-11-24
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
145,95
0,280,41
2,646,454,067,615,39
* dodaj do obserwowanych
Prezentowane dane
Wybierz okres
Lub wybierz zakres dat:
Eksport wyceny do pliku
Porównaj z funduszem
pliki do pobrania
informacja

Opuszczasz nas?

Odwiedź nas na FB UNIQA Polska

x