Akcjonariusze

Będziemy na bieżąco publikować najważniejsze informacje dotyczące akcjonariuszy.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: sekretarz.generalny@uniqa.pl 

6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, co oznacza obowiązkową dematerializację dokumentów akcji wszystkich spółek akcyjnych, w tym UNIQA TU S.A./UNIQA TU na Życie S.A. 

W 2020 r. UNIQA TU S.A./UNIQA TU na Życie S.A. wystąpi do każdego Akcjonariusza spółki z 5-krotnym wezwaniem do zwrotu posiadanych akcji, o czym będziemy informować  również na stronie internetowej spółki.

Od 1 marca 2021 r. akcje papierowe nie będą wydawane i zostaną zastąpione tzw. „akcjami rejestrowymi”, tj. akcjami ujawnionymi w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny (np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską).

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w wezwaniu do zwrotu akcji.

 

Informacja o wyborze Santander:

W dniu 21 września 2020 r., zgodnie z art. 3281§ 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A. dokonało wyboru podmiotu prowadzącego elektroniczny rejestr akcjonariuszy: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.

Od dnia 1 marca 2021 r. wszelki kontakt w sprawie akcji powinien odbywać się za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie.
Dane kontaktowe Santander Biuro Maklerskie: pl. Andersa 5; 61-894 Poznań, tel.: 618 564 687, rejestr.akcjonariuszy@santander.pl

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dawniej: Korporacja Ubezpieczeniowa Filar S.A. i Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A. ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000001201 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7270126358, wysokość kapitału zakładowego 220 308 282,00 PLN – w całości wpłacony, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy nie otrzymali listem poleconym wezwania do zwrotu akcji, o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 660 043 130 lub 608 651 163.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dawniej: Korporacja Ubezpieczeniowa Filar Życie S.A. i Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA Życie S.A. ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000005751 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5541001522, wysokość kapitału zakładowego 42 774 700 PLN – w całości wpłacony, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy nie otrzymali listem poleconym wezwania do zwrotu akcji, o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 660 043 130 lub 608 651 163.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A. ORAZ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd Spółki UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., z siedzibą w Łodzi, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią
art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Ubezpieczenia TUIR S.A. oraz UNIQA TU S.A. Plan Połączenia o treści jak
w załączniku.

Link do Planu Połączenia: Plan połączenia UNIQA TU SA

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki.

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ORAZ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Zarząd Spółki UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ na ŻYCIE S.A., z siedzibą w Warszawie, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią  art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 28 października 2020. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez AXA Życie TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Link do Planu Połączenia: Plan połączenia UNIQA TU NA ŻYCIE SA

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki.