informacja reklamowa

UNIQA Ostrożnego Inwestowania

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
147,79 PLN
147,79 PLN
0,03
0,02
0,20
0,53
1,39
2,92
6,99
16,73
13,39
-
Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz ma w zamierzeniu konkurować stopą zwrotu z lokatami bankowymi, zachowując przy tym relatywnie niską zmienność wyników. Subfundusz daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Subfundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne i listy zastawne. Inwestycje subfunduszu mogą obejmować również tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Subfundusz może inwestować do 50% swoich aktywów w obligacje korporacyjne i listy zastawne. Subfundusz nie może inwestować więcej niż 30% swoich aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Benchmark służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu odzwierciedla założenie, że większość obligacji nabywanych do portfela ma kupon oparty na stopie zmiennej lub ma relatywnie krótki termin zapadalności

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: nie akceptują ryzyka związanego z wahaniem cen kursów giełdowych i oczekują od swojej inwestycji relatywnie wyższej stabilności niż w przypadku inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie nieco wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, zarządzają środkami pieniężnymi aktywnie, traktując ten rodzaj subfunduszu jako rozwiązanie przejściowe dla inwestycji w czasie dekoniunktury na rynkach akcji i obligacji, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na co najmniej 1 rok.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.