UNIQA Ostrożnego Inwestowania
Kategoria D

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-17
129,99
-
-0,06
-0,05
0,03
0,05
-0,38
-0,23
0,57
2,50
-
UNIQA Ostrożnego Inwestowania
2021-06-17
129,99
-0,05 %

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

W skład portfela Subfunduszu wchodzą instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), listy zastawne oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

PORTFEL MODELOWY

 • Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, zaś udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji komunalnych i korporacyjnych) oraz listów zastawnych nie może przekraczać 50% aktywów,
 • zakładany udział instrumentów rynku pieniężnego, depozytów bankowych, dłużnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa funduszy wynosi 100% aktywów Subfunduszu.
 • udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów Subfunduszu ,
 • Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego,
 • Subfundusz może inwestować do 30% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

 • nie akceptują ryzyka związanego z wahaniem kursów giełdowych i oczekują od swej inwestycji relatywnie wyższej stabilności niż w przypadku lokat w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,
 • poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
 • zarządzają środkami pieniężnymi aktywnie, traktując ten rodzaj Subfunduszu jako rozwiązanie przejściowe dla inwestycji w czasie dekoniunktury na rynkach akcji i obligacji,
 • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
 • są zainteresowani inwestycją krótkoterminową.


MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. D):

 • Wpłata Początkowa - 50,00 zł
 • Kolejne wpłaty - 50,00 zł


FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMERY RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 33 1140 1010 0000 2520 6300 7008

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz może inwestować powyżej 35 % aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo niskim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: do 1 roku. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze