informacja reklamowa

UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
94,79 PLN
94,79 PLN
0,19
0,20
0,17
-0,52
-
-
-
-
-
-
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz dłużny, którego aktywa lokowane są głównie w węgierskie instrumenty dłużne, w tym obligacje korporacyjne i skarbowe, a także poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych. Nie mniej niż 60% aktywów netto subfunduszu, stanowić będą instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez właściwe centralne, regionalne bądź lokalne władze publiczne Węgier lub Bank Centralny Węgier. Subfundusz może lokować swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe; emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Węgier, prowadzące działalność operacyjną, uzyskujące większość swoich przychodów na terytorium Węgier, notowane na określonej giełdzie lub na rynku węgierskim lub w indeksy giełdowe takich instrumentów. Nie więcej niż 50% aktywów netto subfunduszu stanowić będą obligacje korporacyjne, przy czym uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności, subfundusz inwestuje część aktywów w depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może lokować aktywa subfunduszu w akcje oraz warranty subskrypcyjne, wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych, lub instrumentów rynku pieniężnego, na te akcje lub warranty subskrypcyjne. Fundusz może inwestować do 100% wartości aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku. 

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.