informacja reklamowa

UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
HUF
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
8737,16 HUF
8737,16 HUF
20,80
0,24
1,16
1,23
2,69
-0,79
-
-
-
-
Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
HUF

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz dłużny, którego aktywa lokowane są głównie w węgierskie instrumenty dłużne, w tym obligacje korporacyjne i skarbowe, a także poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych. Nie mniej niż 60% aktywów netto subfunduszu, stanowić będą instrumenty finansowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez właściwe centralne, regionalne bądź lokalne władze publiczne Węgier lub Bank Centralny Węgier. Subfundusz może lokować swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe; emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Węgier, prowadzące działalność operacyjną, uzyskujące większość swoich przychodów na terytorium Węgier, notowane na określonej giełdzie lub na rynku węgierskim lub w indeksy giełdowe takich instrumentów. Nie więcej niż 50% aktywów netto subfunduszu stanowić będą obligacje korporacyjne, przy czym uwzględnia się również umowy mające za przedmiot kontrakty terminowe na obligacje. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności, subfundusz inwestuje część aktywów w depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może lokować aktywa subfunduszu w akcje oraz warranty subskrypcyjne, wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych, lub instrumentów rynku pieniężnego, na te akcje lub warranty subskrypcyjne. Fundusz może inwestować do 100% wartości aktywów subfunduszu w lokaty denominowane w walucie obcej. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku. 

 

The debt subfund whose assets are invested mainly in Hungarian debt instruments, including corporate and treasury bonds, as well as through investments in the investment fund units of foreign debt funds. No less than 60% of the subfund's net assets will be financial instruments issued, endorsed or guaranteed by the relevant central, regional or local public authorities of Hungary or the Central Bank of Hungary. The subfund may invest its assets in debt securities; issued by entities based in the territory of Hungary, conducting operational activities, obtaining the majority of their revenues in the territory of Hungary, listed on a specific stock exchange or on the hungarian market or in a stock exchange indices of such instruments.No more than 50% of the subfund's net assets will be corporate bonds, which also includes the future contracts involving bond futures. In order to ensure adequate liquidity, the subfund invests part of its assets in the bank deposits and money market instruments. The subfund may invest the assets in equity and subscription warrants only in the case of conversion of corporate bonds or money market instruments into these equities or subscription warrants. The subfund may invest up to 100% of the value of the subfund's assets in deposits denominated in foreign currencies. The subfund is actively managed and hasn’t a benchmark. 

 

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.