informacja reklamowa

UNIQA Obligacji Korporacyjnych

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
154,99 PLN
154,99 PLN
0,16
0,10
0,31
0,73
1,62
2,70
7,19
15,72
13,76
-
Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz obligacji korporacyjnych. W  portfelu znajdują się zarówno obligacje emitowane przez oceniane jako stabilne finansowo przedsiębiorstwa polskie, jak również jednostki uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, dające ekspozycję na zagraniczny segment papierów dłużnych. Od 70% do 100% aktywów subfunduszu obejmować może dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o  charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Do 80% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Benchmark służący do oceny efektywności inwestycji w  jednostki uczestnictwa subfunduszu odzwierciedla założenie, że większość obligacji nabywanych do portfela ma kupon oparty na stopie zmiennej. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne, poszukują inwestycji o  potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, akceptują ryzyko inwestycyjne związane z  możliwością wahań cen kursów walut, poszukują inwestycji o wysokiej płynności, planują inwestycję na co najmniej 1–2 lata.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.