informacja reklamowa

UNIQA Obligacji

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-18
142,65 PLN
145,56 PLN
-0,13
-0,09
0,54
1,04
1,76
1,08
3,50
16,18
-2,74
13,03
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Portfel subfunduszu uzupełniają obligacje korporacyjne. Subfundusz może inwestować do 50% swoich aktywów w obligacje korporacyjne i listy zastawne. Do 100% aktywów subfunduszu obejmować może dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Subfundusz inwestuje nie mniej niż 80% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne i listy zastawne. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Subfundusz nie może inwestować więcej niż 30% swoich aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu benchmarku, ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane inwestycją, poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie nieco wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 1–2 lat

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat w stosunku do jego poziomu referencyjnego (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.
Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

 

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.