informacja reklamowa

UNIQA Obligacji

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-18
142,64 PLN
142,64 PLN
-0,13
-0,09
0,54
1,04
1,76
1,08
3,50
16,18
-2,74
13,03
Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz umożliwia osiągnięcie ekspozycji na rynek obligacji m.in. skarbowych – zarówno tych stało-, jak i zmiennokuponowych, w tym obligacji wchodzących w skład indeksu Treasury BondSpot Poland. Udział obligacji korporacyjnych w portfelu może wynosić do 50%. Do 100% aktywów subfunduszu obejmować może dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Udział polskich obligacji skarbowych nie powinien być jednak niższy niż 75% aktywów subfunduszu. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i  stóp zwrotu benchmarku, ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane inwestycją, poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie nieco wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 1–2 lat

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.