informacja reklamowa

UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
107,80 PLN
110,00 PLN
0,32
0,30
0,64
1,11
1,47
1,21
6,02
11,64
1,10
-
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz umożliwia osiągnięcie ekspozycji na globalny rynek obligacji, zarówno rządowych, jak i korporacyjnych, w tym poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych. Zarządzający subfunduszem aktywnie dobiera alokację spośród funduszy inwestujących w: europejskie i  amerykańskie obligacje rządowe, obligacje wysokodochodowe (ang. high yield), obligacje krajów rozwijających się oraz obligacje indeksowane inflacją. Portfel subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 90% z tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych oraz w 10% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: akceptują podwyższone ryzyko kredytowe związane z możliwością uzyskania przez subfundusz znaczącego zaangażowania aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 2 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.
Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

 

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.