informacja reklamowa

UNIQA Globalny Akcji Walutowy

Wycena TFI
  1. Kategoria A1
Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
EUR
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-18
24,96 EUR
24,96 EUR
-0,15
-0,60
-1,50
-0,52
3,23
7,68
10,44
-
-
-
Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
EUR

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Polityka inwestycyjna subfunduszu umożliwia osiągnięcie ekspozycji na globalny rynek akcji, w tym na rynki akcji państw rozwiniętych. Subfundusz inwestuje pośrednio w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 75%. Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa ETFów z artykułu 8 i 9 rozporządzenia UE (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. Rozporządzenie SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation), których filozofia inwestycyjna uwzględnia czynniki ESG i których proces inwestycyjny obejmuje elementy związane z ochroną środowiska naturalnego i/albo odpowiedzialnością społeczną, oraz których filozofia inwestycyjna uwzględnia czynniki ESG, które mają określone cechy związane z ochroną środowiska naturalnego i/albo odpowiedzialnością społeczną oraz które mają wyraźnie określony cel związany ze zrównoważoną działalnością. Ponadto stosujemy restrykcyjne kryterium polegające na wyłączeniu spośród powyższych ETFów tych, które posiadają w swoim składzie przynajmniej jedną spółkę, której przychody w co najmniej 10% pochodzą z wydobycia węgla albo produkcji energii z węgla. W  związku z  tym, że w  skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Fundusz nie zabezpiecza ekspozycji walutowej.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.