informacja reklamowa

UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-18
107,56 PLN
111,46 PLN
0,30
0,28
0,41
0,84
2,98
1,51
5,32
6,30
-2,07
-
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz dłużny, którego aktywa lokowane są głównie w  amerykańskie instrumenty dłużne, w tym obligacje korporacyjne i komunalne lub indeksy giełdowe takich instrumentów. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości aktywów pośrednio w obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym, czyli w obligacje przedsiębiorstw o dużej wiarygodności i wysokiej ocenie wypłacalności. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić tytuły uczestnictwa AXA Investment Managers Fixed Income Strategies – US Corporate Intermediate Bonds. Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowanych w dłużne papiery wartościowe, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, z zastrzeżeniem że udział obligacji korporacyjnych w portfelu może wynosić do 50%. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją, poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycją na okres co najmniej 1–2 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.
Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

 

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.