informacja reklamowa

UNIQA Akcji Europejskich ESG

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
119,96 PLN
119,96 PLN
1,39
1,17
2,53
1,89
2,50
16,00
22,56
10,88
-3,44
-
Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Skoncentrowany subfundusz akcji, którego podstawowym kryterium doboru lokat jest atrakcyjność inwestycyjna oraz ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmująca analizę czynników o charakterze niefinansowym, w kategoriach takich jak, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny, określanych łącznie skrótem ESG. Subfundusz inwestuje aktywa głównie w spółki z Europy Zachodniej. Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w instrumenty udziałowe, niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu wynosi 70%. Do 30% aktywów subfunduszu może być lokowanych w dłużne instrumenty finansowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. Do 100% lokat subfunduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Profil inwestora Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w  szczególności z  możliwością wahań cen na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.