informacja reklamowa

UNIQA Akcji

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-18
196,51 PLN
196,51 PLN
2,64
1,36
-2,45
-0,28
3,48
17,80
25,62
66,13
33,78
-
Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Najbardziej uniwersalny oraz zdywersyfikowany subfundusz polskich akcji w ofercie UNIQA TFI. Aktywa subfunduszu stanowią przede wszystkim akcje polskie uzupełnione niewielką ekspozycją zagraniczną – głównie akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz akcje wybranych spółek z indeksu SWIG80 bądź mniejszych. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu funduszu wynosi 70%. Do 30% lokat mogą stanowić instrumenty dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których polityka zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku ze strukturą portfela wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i  stóp zwrotu benchmarku ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w  szczególności z  możliwością wahań cen na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.