Portfel Modelowy

Portfel Modelowy

Możesz wybierać samodzielnie spośród aż 17 subfunduszy w ramach Portfela Indywidualnego albo wybrać Portfel Modelowy i wybór subfunduszy powierzyć naszym zarządzającym. 

Portfel Modelowy jest oparty o subfundusze UNIQA Globalny FIO i działa jako strategia cyklu życia.

W Portfelu Modelowym wpłacane przez Ciebie środki będziemy inwestować w wyselekcjonowane subfundusze według ustalonych proporcji, które zależą od Twojego wieku.

Struktura portfela będzie zmieniała się co 5 lat. Wraz z Twoim wiekiem udział subfunduszy akcyjnych zmniejszy się na rzecz subfunduszy dłużnych o niższym ryzyku inwestycyjnym.

Na początku każdego kolejnego przedziału wiekowego alokację środków, które zgromadzisz, dostosujemy automatycznie do nowych proporcji. Subfundusze i ich udział w portfelu prezentujemy niżej.

Jeśli wybierzesz Portfel Modelowy, wpłacasz pieniądze na indywidualny rachunek bankowy, który jest przypisany do umowy. 

Jeśli wybierasz inwestowanie w ramach Portfela Indywidualnego, sam wybierasz subfundusze spośród UNIQA FIO lub UNIQA Globalny FIO, a środki wpłacasz na rachunki nabyć każdego subfunduszu oddzielnie.

Zmiana Portfela modelowego na Portfel Indywidualny odbywa się poprzez przeniesienie wszystkich zgromadzonych środków przez uczestnika na jeden, wskazany przez niego dowolny subfundusz w ramach Portfela Indywidualnego. Możesz również dokonywać zamian w ramach Portfela Modelowego, ale wyłącznie pomiędzy subfunduszami wchodzącymi w skład tego portfela.

Portfel Modelowy IKE

Portfel Modelowy IKE

Subfundusz UNIQA Globalny FIO
do 35 roku życia
od 35 roku życia
od 40 roku życia
od 45 roku życia
od 50 roku życia
od 55 roku życia
UNIQA Globalny Akcji
35%
30%
30%
30%
25%
10%
UNIQA Akcji Amerykańskich
25%
20%
15%
15%
UNIQA Akcji Europejskich ESG
20%
15%
10%
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
20%
35%
45%
45%
50%
60%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
10%
25%
30%

Struktura Portfela Modelowego

 UNIQA Globalny Akcji
 UNIQA Akcji Amerykańskich
 UNIQA Akcji Europejskich ESG
 UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

poniżej 35 roku życia

od 35 do 40 roku życia

od 40 do 45 roku życia

od 45 do 50 roku życia

od 50 do 55 roku życia

powyżej 55 roku życia

 UNIQA Globalny Akcji
 UNIQA Akcji Amerykańskich

 UNIQA Akcji Europejskich ESG
 UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych

UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Twoje IKE/IKZEZainwestuj online
Portfel Modelowy IKZE

Portfel Modelowy IKZE

Subfundusz UNIQA Globalny FIO
do 40 roku życia
od 40 roku życia
od 45 roku życia
od 50 roku życia
od 55 roku życia
od 60 roku życia
UNIQA Globalny Akcji
35%
30%
30%
30%
25%
10%
UNIQA Akcji Amerykańskich
25%
20%
15%
15%
UNIQA Akcji Europejskich ESG
20%
15%
10%
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
20%
35%
45%
45%
50%
60%
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
10%
25%
30%

Struktura Portfela Modelowego

 UNIQA Globalny Akcji
 UNIQA Akcji Amerykańskich
 UNIQA Akcji Europejskich ESG
 UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

poniżej 40 roku życia

od 40 do 45 roku życia

od 45 do 50 roku życia

od 50 do 55 roku życia

od 55 do 60 roku życia

powyżej 60 roku życia

 UNIQA Globalny Akcji
 UNIQA Akcji Amerykańskich

 UNIQA Akcji Europejskich ESG
 UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych

UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych