Regulacja FATCA – informacje

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)
To regulacja na mocy, której instytucje finansowe są zobligowane do zgłaszania do Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service – IRS) informacji na temat rachunków należących do obywateli i rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA).
Polskie instytucje finansowe, w tym banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zobowiązane są do identyfikowania i raportowania do USA informacji o rachunkach (umowach ubezpieczenia na życie objętych zakresem regulacji FATCA) należących do rezydentów podatkowych USA.
 

Podstawa prawna do identyfikacji i raportowania amerykańskich rezydentów podatkowych USA.
Identyfikacja i raportowanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U.2015, poz. 1712) (Ustawa FATCA). 

Dane o klientach, którzy są rezydentami podatkowymi USA są przekazywane za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Finansów do IRS, na podstawie informacji przedstawionych w oświadczeniu o statusie FATCA.


Od kiedy obowiązuje Ustawa FATCA?
Ustawa FATCA obowiązuje od 01.12.2015 r.


Kogo dotyczy obowiązek złożenia oświadczenia FATCA ?
Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA dotyczy umów ubezpieczenia na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest określane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe (strukturyzowane umowy ubezpieczenia na życie, umowy ubezpieczenia na dożycie) oraz ubezpieczenia posagowego oraz zaopatrzenia dzieci.

Oświadczenie FATCA nie jest wymagane przy umowach ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym.

 

Klienci, do których UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. kieruje prośbę o złożenie oświadczenia FATCA.

 • Nowi klienci – w trakcie zawarcia umowy ubezpieczenia z UNIQA TUnŻ S.A. wymagane jest złożenia oświadczenia FATCA wraz z wnioskiem o zawarcie umowy.
 • Wybrani istniejący klienci – UNIQA TUnŻ S.A. zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia FATCA do wybranych klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia przed 01.12.2015 r. Prośba kierowana jest do klientów posiadających umowy ubezpieczenia o określonej w ustawie wartości, tj. progu kwotowego, dla którego identyfikacja jest obowiązkowa, w przypadku występowania przesłanek wskazujących na rezydencję podatkową USA, a także w procesie składania wniosku o wypłatę świadczenia z umów ubezpieczenia na życie objętych regulacją FATCA.

Ponadto UNIQA ma prawo zwrócić się z prośbą o uzupełnienie oświadczenia FATCA do klientów, którzy nie są rezydentami podatkowymi USA. Brak skierowania prośby w formie pisemnej (list pocztowy), elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej oznacza, że Klient nie ma obowiązku złożenia oświadczenia.

W przypadku wątpliwości co do poprawności złożonego oświadczenia klienta, UNIQA może zwrócić się o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu.
 

Ustawa FATCA dotyczy identyfikacji i weryfikacji statusu rezydencji podatkowej USA klientów:

 • Indywidualnych – osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób wykonujących wolny zawód oraz osób będących wspólnikami spółek cywilnych)
 • Instytucjonalnych – osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
   

Zmiana danych klienta – obowiązek złożenia oświadczenia FATCA

W przypadku wystąpienia okoliczności lub zmiany danych osobowych powodujących, że aktualny status rezydencji podatkowej USA klienta uległ zmianie lub dotychczasowe oświadczenie FATCA straciło na aktualności, należy poinformować i dostarczyć do UNIQA aktualne oświadczenie o statusie FATCA w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.
 

Brak przekazania oświadczenia FATCA – skutki.

Brak złożenia oświadczenia o statusie FATCA, we wskazanym przez UNIQA TUnŻ S.A. terminie, skutkuje obowiązkiem przekazania danych klienta do Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS) za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Finansów.

Dla wybranych klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r., oraz nie przesłali na wyraźną prośbę UNIQA uzupełnionego i podpisanego oświadczenia FATCA, zostali objęci blokadą umowy ubezpieczenia. Blokada oznacza brak możliwości korzystania z pieniędzy zgromadzonych na umowie ubezpieczenia, w tym realizacji:

 • wykupów, 
 • wykupów częściowych, 
 • przeniesienia jednostek uczestnictwa z osobistego rachunku jednostek uczestnictwa (ORJU),
 • zmiany procentowego podziału składki między funduszami.

Status rezydenta podatkowego USA
Status rezydenta podatkowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej zwane USA) powinien być interpretowany zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym rezydentem podatkowym (podatnikiem) USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
2. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
3. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
4. przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu; 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu; 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu).

Dane wymagane w oświadczeniu FATCA
Klient UNIQA jest poproszony o wskazanie aktualnych informacji dotyczących: 
1. Danych adresowych i osobowych,
2. Kraju urodzenia,


oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie:


1. Czy jest obywatelem USA?
2. Czy jest rezydentem podatkowym USA ?
3. Podania numeru TIN, gdy klient zadeklaruje miejsce urodzenia na terytorium USA i/lub jest obywatelem USA i/lub jest rezydentem podatkowym USA.

 

Numer TIN
Numer TIN oznacza amerykański numer identyfikacji podatkowej. W przypadku braku numer TIN klient może podać jego właściwy odpowiednik, tj. SSN – Social Security Number (numer ubezpieczenia społecznego).

Numer GIIN 
Numer GIIN to numer nadawany przez Amerykański Urząd Skarbowy (IRS) instytucjom finansowym podlegającym regulacji FATCA.

Raportowanie – obowiązki UNIQA TUnŻ S.A. związane z przekazywanie danych do Ministerstwa Finansów
Zgodnie z informacją zawartą na oświadczeniu FATCA, UNIQA ma prawo do przekazania do Ministerstwa Finansów danych klientów zidentyfikowanych jako:
• rezydentów podatkowych USA,
• osób, które posiadają przesłanki wskazujące na rezydencję podatkową USA oraz które nie dostarczyły na prośbę UNIQA dokumentów potwierdzających, że nie są rezydentami podatkowymi USA,
Zakres danych przekazywanych do IRS za pośrednictwem Ministerstwa Finansów został określony w ustawie FATCA oraz umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Formy złożenia oświadczenia FATCA
Uzupełnione i podpisane oświadczenie FATCA powinno zostać przekazane do UNIQA:

 • korespondencyjnie na adres: 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Departament Centrum Klienta -  Centrum Operacji Ubezpieczeniowych
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

 • elektronicznie w formie skanu na adres mailowy: indywidualne.osobowe@uniqa.pl,
 • lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź.


W przypadku pytań należy kontaktować się telefonicznie z UNIQA Contact Center pod numerem telefonu +48 801 597 597, +48 42 66 66 500 (telefon czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00).