CRS - informacje

CRS (ang. Common Reporting Standard)

To standardy automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych rezydentów państw należących do Organizacji Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wdrożone do polskich przepisów prawa Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji  podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648) (Ustawa CRS).
Polskie instytucje finansowe, w tym banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych są zobowiązane do identyfikowania i raportowania rachunków (umów ubezpieczenia na życie) należących do Klientów posiadających status rezydenta podatkowego państwa uczestniczącego, tj. innego kraju niż Polska / USA objętego umową OECD oraz państwa UE.
 

Podstawa prawna do identyfikacji i raportowania rezydentów podatkowych krajów należących do OECD.

Identyfikacja i raportowanie odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. 
o wymianie informacji  podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648) (Ustawa CRS).
Dane o rachunkach raportowanych (umowach ubezpieczenia na życie) należących do Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi państw uczestniczących są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Następnie dane o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych są przesyłane do właściwego organu państwa uczestniczącego.


Od kiedy obowiązuje Ustawa CRS?

Ustawa CRS obowiązuje od 01.05.2017 r.

 

Kogo dotyczy obowiązek złożenia oświadczenia CRS ?

Obowiązek złożenia oświadczenia CRS dotyczy ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest określane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe (strukturyzowane umowy ubezpieczenia na życie, umowy ubezpieczenia na dożycie) oraz ubezpieczeń posagowych oraz zaopatrzenia dzieci.

Oświadczenie CRS nie jest wymagane przy umowach ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym.

 

Klienci, do których UNIQA TUnŻ S.A. kieruje prośbę o złożenie oświadczenia CRS.

• Nowi klienci – w trakcie zawarcia umowy ubezpieczenia z UNIQA TUnŻ S.A. wymagane jest złożenia oświadczenia CRS wraz z wnioskiem o zawarcie umowy. Oświadczenia składane są przy zawarciu umów ubezpieczenia na życie od 01.05.2017 r.
Brak złożenia oświadczenia CRS uniemożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia na życie objętej regulacją CRS.


• Wybrani istniejący klienci – UNIQA TUnŻ S.A. zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia CRS do wybranych Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia przed 01.05.2017 r. Prośba kierowana jest do Klientów, dla których UNIQA zidentyfikowała występowanie jednej z przesłanek wskazujących na rezydencję podatkową w państwie uczestniczącym. Prośba o złożenie oświadczenia CRS kierowana jest do Klientów również w przypadku złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. 

Brak skierowania przez UNIQA TUnŻ S.A. prośby w formie pisemnej (list pocztowy), elektronicznej (e-mail) lub telefonicznej oznacza, że Klient nie ma obowiązku złożenia oświadczenia.


W przypadku wątpliwości co do poprawności oświadczenia Klienta,  UNIQA TUnŻ S.A. ma prawo zwrócić się z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów potwierdzających dane w nim zawarte.

Ustawa CRS dotyczy identyfikacji i weryfikacji statusu rezydencji podatkowej Klientów:

• Indywidualnych – osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób wykonujących wolny zawód)
• Instytucjonalnych – osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób będących wspólnikami spółek cywilnych.

Zmiana danych – obowiązek Klienta do poinformowania UNIQA TUnŻ S.A. oraz złożenia aktualnego oświadczenia CRS.

W przypadku wystąpienia okoliczności lub zmiany danych osobowych powodujących, że aktualny status rezydencji podatkowej Klienta uległ zmianie lub dotychczasowe oświadczenie CRS straciło na aktualności, Klient ma obowiązek poinformować i dostarczyć do UNIQA TUnŻ S.A. aktualne oświadczenie o statusie CRS, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Status rezydenta podatkowego państwa uczestniczącego

Rezydencja podatkowa oznacza kryterium podatkowe ustalane dla celów określenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym lub podatkiem podobnym w danym państwie uczestniczącym. Rezydent podatkowy podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 
w państwie uczestniczącym. 

Status rezydencji podatkowej jest ustalany m. in. w oparciu o miejsce zamieszkania osoby fizycznej. 
W przypadku osób prawnych decydujące znaczenie ma adres siedziby podmiotu.  


Numer TIN

Numer TIN oznacza numer identyfikacji podatkowej. W przypadku braku numer TIN Klient może podać jego właściwy odpowiednik nadawany przez wskazany w oświadczeniu kraj rezydencji podatkowej.

W przypadku braku numeru TIN  należy wskazać informację o tej okoliczności oraz powodach jej wystąpienia.
Jeżeli Klient posiada więcej niż jedną rezydencję podatkową należy podać ww. informacje dla każdego ze wskazanych krajów.
 

Rachunek raportowany

Rachunek raportowany  to umowa ubezpieczenia na życie, której co najmniej jeden z posiadaczy jest osobą raportowaną, tj. rezydentem państwa uczestniczącego (Klientem indywidualnym) lub podmiotem (Klientem instytucjonalnym) o statusie pasywnego podmiotu niefinansowego kontrolowanego przez co najmniej jedną osobę (beneficjenta rzeczywistego) będącą osobą raportowaną.  
Umowa ubezpieczenia na życie zostaje uznana za rachunek raportowany począwszy od dnia, w którym została zidentyfikowany w oparciu o występujące przesłanki oraz procedury należytej staranności nałożone na instytucję finansową. Status rachunku raportowanego utrzymuje się do momentu zmiany okoliczności wpływających na fakt posiadania rezydencji podatkowej przez Klienta i podlega co rocznemu raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Dodatkowe wyjaśnienie definicji osoby kontrolującej oraz pasywnego podmiotu niefinansowego zawarte są w art. 24. pkt 20 oraz pkt 26 Ustawy CRS.


Rachunek nieudokumentowany

Rachunkiem nieudokumentowanym zgodnie z Ustawą CRS jest umowa ubezpieczenia na życie, dla której UNIQA nie może ustalić rezydencji podatkowej. UNIQA jest zobowiązana do przeglądu umów ubezpieczenia w celu ustalenia rezydencji podatkowej swoich Klientów. W przypadku braku wystarczających informacji może skierować prośbę do Klienta o wypełnienie oświadczenia CRS i/lub przedstawienie dodatkowego dokumentu potwierdzającego status rezydencji podatkowej, np.
• Certyfikatu rezydencji podatkowej
• Dokumentu tożsamości osoby fizycznej.

W przypadku, gdy Klient nie przedstawi wymaganych dokumentów na wniosek UNIQA, zakład ubezpieczeń zaklasyfikuje umowę ubezpieczenia jako rachunek nieudokumentowany, który będzie podlegał raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Państwowej.
 

Raportowanie – obowiązki UNIQA związane z przekazywanie danych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z informacją zawartą na oświadczeniu CRS, UNIQA TUnŻ S.A. ma prawo do przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych Klientów zidentyfikowanych jako:
• rezydentów podatkowych państwa uczestniczącego,
• osób, które posiadają przesłanki wskazujące na rezydencję podatkową w państwie uczestniczącym oraz osób, które nie dostarczyły na prośbę UNIQA TUnŻ S.A. dokumentów potwierdzających status ich rezydencji podatkowej,
• zostały zaklasyfikowane jako rachunek nieudokumentowany.
Zakres danych przekazywanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej został określony 
w Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
 

Formy złożenia oświadczenia CRS

Uzupełnione i podpisane oświadczenie CRS powinno zostać przekazane do UNIQA TUnŻ S.A.:
• korespondencyjnie na adres: 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Departament Centrum Klienta -  Centrum Operacji Ubezpieczeniowych
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
• elektronicznie w formie skanu na adres mailowy: indywidualne.osobowe@uniqa.pl,
• bezpośrednio do siedziby Spółki przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Contact Center UNIQA pod numerem telefonu:
 +48 801 597 597, +48 42 66 66 500
telefon czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00.