O produkcie

Ubezpieczenia majątkowe

Każdy przedsiębiorca posiada określony majątek tj. budynki, maszyny, urządzenia, środki obrotowe i inne aktywa, bez których nie byłby w stanie wykonywać swojej działalności. Majątek ten narażony jest na różnego rodzaju ryzyka, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i ciągłości działania. Często niewielkie zdarzenia mogą powodować ogromne straty powodując nie tylko uszkodzenie lub utratę mienia ale także długotrwałe zakłócenia lub wręcz zatrzymanie normalnej działalności.

Komfort w tym obszarze daje skorzystanie z kompleksowego ubezpieczenia majątku.

Ubezpieczenie mienia i techniczne

Ubezpieczenie mienia i techniczne

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

W ramach ubezpieczeń mienia i technicznych oferujemy:

 1. ubezpieczenia mienia, które pokrywają ryzyka zewnętrzne m.in.:
  a) pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego,
  b) deszcz nawalny, huragan, grad, zalanie, przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym,
  c) powódź,
  d) kradzież z włamaniem oraz rabunek,
  e) wandalizm,
  f) inne zdefiniowane lub nie wyłączone z zakresu zdarzenia,
 2. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, które pokrywa ryzyka wewnętrzne, m.in.: a) awarie,
  b) błędy obsługi,
  c) wady materiałowe,
  d) wady projektowe,
  e) złe wykonawstwo,
  f) implozja,
  g) zwarcie,
  h) inne zdefiniowane lub nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia zdarzenia.
 3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, które pokrywa zarówno ryzyka zewnętrzne jak i wewnętrzne
 4. rozszerzenie ubezpieczenia mienia o ubezpieczenie utraty zysku wskutek szkody w mieniu (objętym zakresem polisy ubezpieczenia mienia)
Ubezpieczenia inwestycji

Ubezpieczenia inwestycji

Podczas realizacji inwestycji budowlanej lub montażowej, ewentualne szkody mogą zostać spowodowane przez wiele przyczyn. Ubezpieczenie to zapewnia solidną ochronę wszystkich stron kontraktu: inwestora, wykonawców, podwykonawców czy też instytucji finansujących kontrakt.

Ubezpieczenia inwestycji skierowane są do podmiotów zaangażowanych w projekt budowalny lub montażowy.

W ramach ubezpieczenia wykonywanych prac budowlanych lub montażowych ochrona obejmuje:

 1. Prace kontraktowe,
 2. Mienie powierzone,
 3. Sprzęt i zaplecze budowy.

 

Ochrona obejmuje ryzyka tj.:

 1. Ryzyka naturalne: powódź, deszcz nawalny, grad, silny wiatr,
 2. Pożar, wybuch, upadek statku powietrznego,
 3. Złe wykonawstwo,
 4. Szkody bezpośrednio wyrządzone osobom trzecim wskutek prowadzonych prac,
 5. Inne zdefiniowane lub niewyłączone z zakresu zdarzenia.

Oferujemy też możliwość ubezpieczenia niewypracowanego zysku brutto, czyli zysku z działalności, który mogłyby zostać osiągnięty, gdyby prace nie zostały wstrzymane wystąpieniem szkody w trakcie procesu inwestycyjnego.

Podczas prac także maszyny narażone są różne ryzyka, często niemożliwe do przewidzenia. W naszej ofercie posiadamy także ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych chroniących sprzęt podczas pracy jak również w czasie postoju.