UNIQA Templeton Global Total Return (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-16
75.05
0.68
0.91
0.4
-3.34
-0.96
-5.17
-6.08
-10.41
-17.81
UNIQA Templeton Global Total Return
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-03-16
75.05
0.91 %
Zl
%

Opis funduszu

i.Minimum 2/3 aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, Fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe(CDS).

Benchmark: 100% Barclays Multiverse Index

Data likwidacji UFK: 16 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze