UNIQA – Templeton Global Climate Change (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-02-19
12,33
-0,03
-0,24
-0,56
3,53
7,97
-
-
-
-
UNIQA – Templeton Global Climate Change (PLN)
Profil ryzyka: agresywny
2024-02-19
12,33
-0,24 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Fundusz zobowiązuje się do inwestowania co najmniej 85% aktywów netto w zrównoważone inwestycje służące celowi środowiskowemu, które są zgodne z SFDR.

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, które uznają i dostosowują się do długoterminowych zagrożeń i szans wynikających ze zmiany klimatu i wyczerpywania zasobów we wszystkich sektorach, a zatem są lepiej przygotowane do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych i fundusze giełdowe ETF (do 10% swoich aktywów), środki pieniężne lub papiery wartościowe rynku pieniężnego, zamienne papiery wartościowe bądź dłużne papiery wartościowe.

Benchmark: 100% MSCI All Country World Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Templeton Investment Funds - Subfundusz Templeton Global Climate Change Fund

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze