UNIQA Templeton Global Bond (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-23
13.01
-0.01
-0.08
-0.61
-0.46
-0.76
-2.91
-3.41
-10.83
-7.34
UNIQA Templeton Global Bond
Profil ryzyka: zrównoważony
2021-06-23
13.01
-0.08 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Strategią inwestycyjną funduszu jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, na co składa się połączenie dochodu z odsetek i wzrostu wartości kapitału i zysków z kursów wymiany walutowej. Fundusz będzie starał się wypełnić tę strategię poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w portfel papierów dłużnych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy lub instytucje związane z rządem. Fundusz może również lokować swoje aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych, w korporacyjne papiery dłużne, papiery wartościowe bądź produkty strukturalne powiązane z aktywami bądź walutami dowolnego kraju. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub wspierane przez szereg rządów krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może zainwestować do 10% swoich aktywów netto w przeterminowane papiery wartościowe oraz maksymalnie 25% aktywów netto ogółem w wybrane finansowe instrumenty pochodne. Takie instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi pozabilansowe transakcje kredytowe, swapy na stopę zwrotu ogółem, kontrakty terminowe forwards i futures oraz opcje na takie kontrakty, w tym na obligacje rządowe emitowane na rynkach regulowanych i poza nimi. Fundusz może nabywać papiery wartościowe o stałym dochodzie i obligacje w dolarach amerykańskich i innych walutach, i może lokować aktywa w instrumenty udziałowe pod warunkiem, iż są one wynikiem zamiany lub wymiany akcji uprzywilejowanych lub obligacji. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Benchmark: 100% JP Morgan Global Government Bond Index

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze