UNIQA Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-18
136.03
0.42
0.31
1.38
-2.47
-5.28
-6.84
-7.87
10.06
-1.48
UNIQA Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-03-18
136.03
0.31 %
Zl
%

Opis funduszu

Co najmniej 60% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) realizujących politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe typu „high yield” oraz w dłużne papiery wartościowe typu „high yield”. Fundusz pozostałą część lokat inwestuje w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji fundusz skutecznie redukuje ryzyko kredytowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

Benchmark: 90% Citigroup PGB Index + 10% WIBID 3M pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem

Data likwidacji UFK: 18 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze