UNIQA Skarbiec Obligacja (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-18
302.75
0.31
0.1
1.25
-3.73
-4.96
-10.61
-12.59
-9.09
-5.87
UNIQA Skarbiec Obligacja
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-03-18
302.75
0.1 %
Zl
%

Opis funduszu

Co najmniej 80% aktywów fundusz lokuje w obligacje emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% aktywów fundusz inwestuje w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Statut dopuszcza także ulokowanie do 20% aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

Benchmark: 90% Citigroup PGB Index + 10% WIBID 3M pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem

Data likwidacji UFK: 18 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze