UNIQA Skarbiec Dłużny Uniwersalny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-18
35.05
0.11
0.31
2.01
-3.04
-4.65
-8.75
-11.33
-3.28
-3.12
UNIQA Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-03-18
35.05
0.31 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mnie niż 66% wartości aktywów. Fundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

Benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez fundusz

Data likwidacji UFK: 18 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze