UNIQA NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
206.97
0.15
0.07
0.39
0.95
1.9
2.58
9.78
20.25
3.07
UNIQA NN Globalny Długu Korporacyjnego
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-10
206.97
0.07 %
Zl
%

Opis funduszu

Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa NN (L) Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty bankowe.

Benchmark: <p>fundusz nie posiada benchmarku</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze