UNIQA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
45.13
0.01
0.02
0.27
1.55
2.13
5.89
13.19
30.21
1.32
UNIQA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-10
45.13
0.02 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Udział tych instrumentów finansowych w aktywach funduszu może wynosić od 60% do 100%. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu może wynosić od 5% do 40%. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 lat.

Benchmark: <p>30% WIG + 40% Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global + 30% WIBID 6M</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze