UNIQA Investor Top 25 Małych Spółek (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-17
347.04
5.84
1.71
5.05
-3.68
-7.55
-14.32
-7.57
44.19
26.55
UNIQA Investor Top 25 Małych Spółek
Profil ryzyka: agresywny
2022-03-17
347.04
1.71 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusz pozostałą część aktywów lokuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

Benchmark: 80% Investor MS (Investor Polish Mid and Small Cap Index - Investor Średnich i Małych Spółek) + 20% WIBID 6M

Data likwidacji UFK: 17 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze