UNIQA Investor Oszczędnościowy (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-04-10
299.11
-0.14
-0.05
0.03
0.49
1.95
4.96
9.2
17.34
11.8
UNIQA Investor Oszczędnościowy
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-04-10
299.11
-0.05 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w aktywach funduszu może wynosić od 80% do 100%. Pozostałą część aktywów fundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Benchmark: <p>100% WIBID 3M</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze