UNIQA Investor Gold Otwarty (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-17
180.01
2
1.12
-2.89
3.12
7.58
9.76
8.5
17.43
31.15
UNIQA Investor Gold Otwarty
Profil ryzyka: agresywny
2022-03-17
180.01
1.12 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu DWS Invest lub w jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu DWS Gold Plus. Udział jednostek uczestnictwa wymienionych powyżej funduszy i subfunduszy w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostałą część aktywów fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

Benchmark: 90% Gold (cena złota przeliczona na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Data likwidacji UFK: 17 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze