UNIQA Generali Oszczędnościowy (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-10
148.33
0.02
0.01
0.18
0.63
1.7
3.95
9.62
18.98
14.65
UNIQA Generali Oszczędnościowy
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-07-10
148.33
0.01 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 397 dni, przy czym instrumenty kwalifikowane jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów funduszu. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 miesiące.

Benchmark: <p>100% WIBID 1M, pomniejszone o stawkę rezerwy obowiązkowej</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze