UNIQA Generali Obligacje Aktywny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-22
170.99
-0.47
-0.27
-0.47
0.39
-2.1
-2.9
1.06
6.66
11.19
UNIQA Generali Obligacje Aktywny
Profil ryzyka: zrównoważony
2021-06-22
170.99
-0.27 %
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela funduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela funduszu  następuje głównie na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

Benchmark: <p>fundusz nie posiada benchmarku</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze