UNIQA Generali Obligacje Aktywny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-17
134.15
0.59
0.44
0.26
-10.72
-12.88
-21.65
-23.38
-15.97
-14.7
UNIQA Generali Obligacje Aktywny
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-03-17
134.15
0.44 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela funduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela funduszu  następuje głównie na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku

Data likwidacji UFK: 17 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze