UNIQA Generali Korona Zrównoważony (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-17
429.39
-2.81
-0.65
-1.42
-0.01
2.49
9.52
15.07
46.86
11.13
UNIQA Generali Korona Zrównoważony
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-17
429.39
-0.65 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje od 20% do 80% wartości aktywów w akcje. Lokaty funduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu uwzględniane są czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3 lata.

Benchmark: <p>50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze