UNIQA Generali Korona Dochodowy (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-17
256.11
0.05
0.02
0.33
0.88
1.98
3.82
9.35
20.43
7.75
UNIQA Generali Korona Dochodowy
Profil ryzyka: zachowawczy
2024-07-17
256.11
0.02 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, przy czym instrumenty kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.

Benchmark: <p>100% WIBID 3M</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze