UNIQA Generali Korona Akcje (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-17
228.79
4.91
2.19
7.13
-4.65
-6.07
-9.59
9.1
53.8
6.41
UNIQA Generali Korona Akcje
Profil ryzyka: agresywny
2022-03-17
228.79
2.19 %
Zl
%

Opis funduszu

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat funduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach funduszu nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 12M

Data likwidacji UFK: 17 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze