UNIQA Franklin European Total Return (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-11
11.65
0.05
0.43
0.87
1.57
1.04
1.57
8.27
10.22
-0.43
UNIQA Franklin European Total Return
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-11
11.65
0.43 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji emitowanych przez rządy, instytucje związane z rządem oraz przedsiębiorstwa z siedzibą w Europie. Co najmniej dwie trzecie aktywów funduszu będzie inwestowane  w papiery wartościowe lub finansowe instrumenty pochodne oparte na papierach wartościowych europejskich emitentów. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, w tym wysokodochodowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw, instrumenty w ramach emisji prywatnych, międzynarodowe obligacje oraz waluty rynków wschodzących. Maksymalnie do 10% aktywów funduszu może być zainwestowane w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. Fundusz może odpowiadać inwestorom zainteresowanym inwestycjami średnio- i długoterminowymi.

Benchmark: <p>100% Barclays Euro Aggregate Index</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze