UNIQA - Euro Relative Value (EUR)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-01-30
209,52
0,62
0,30
1,70
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
UNIQA - Euro Relative Value
Profil ryzyka:
2019-01-30
209,52
0,30 %
Zl
%

Opis funduszu

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-10%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego UNIQA WF Framlington Euro Relative Value, inwestujący lokujący większość środków (min. 90%) w akcje dużych i znanych spółek prowadzących działalność w Strefie Euro. Do 10% może być inwestowane w akcje spółek spoza tego obszaru

Benchmark: DJ EURO STOXX Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UNIQA – Euro Relative Value ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Nazwa funduszu źródłowego: UNIQA World Funds - Framlington Euro Relative Value

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Informacje o funduszu
Informacje o funduszu
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze