UNIQA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-17
95.38
0.23
0.24
0.14
-4.82
-6.36
-10.49
-11.69
-10.25
-10.41
UNIQA BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych
Profil ryzyka: zachowawczy
2022-03-17
95.38
0.24 %
Zl
%

Opis funduszu

Co najmniej 30% aktywów funduszu stanowią obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska, oraz obligacje korporacyjne o pozostałym do terminu zapadalności czasie nie dłuższym niż trzy miesiące. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne inne, niż wskazane powyżej, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także waluty oraz depozyty bankowe, stanowią nie więcej niż 30% aktywów.

Benchmark: 100% WIBOR 12M + 0,5%

Data likwidacji UFK: 17 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze