UNIQA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-03-17
97.35
0.58
0.6
1.01
-2.48
-6.01
-7.54
-5.71
5.05
2.19
UNIQA BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-03-17
97.35
0.6 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych, przy czym dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze.

Benchmark: 100% WIBOR 12M + 3%

Data likwidacji UFK: 17 marca 2022 r.

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze