UNIQA BNP Paribas Aktywny (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2024-07-17
65.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UNIQA BNP Paribas Aktywny
Profil ryzyka: zrównoważony
2024-07-17
65.9
0 %
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz może inwestować do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych.
Benchmark: 100% WIBOR 12M + 5%

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze