UNIQA BlackRock Global Allocation (PLN)

Notowania UFK

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2022-11-28
18.93
-0.04
-0.21
1.28
4.82
-1.71
-2.42
-11.99
-5.63
10.57
UNIQA BlackRock Global Allocation
Profil ryzyka: zrównoważony
2022-11-28
18.93
-0.21 %
Zl
%

Opis funduszu

Założeniem Global Allocation Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje bez ograniczeń na całym świecie w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. W normalnych warunkach rynkowych fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje rządowe. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe małych i rozwijających się spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostowym jak również w papiery spółek niedowartościowanych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Data likwidacji UFK: 25 listopada 2022 r.

Benchmark: <p>24% BofAML US Treasuries 5+Y TR + 24% FTSE World Ex US TR + 16% Citi WGBI NonUSD + 36% S&amp;P 500 TR</p>

Notowania UFK
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Poprzednio oglądane fundusze
Poprzednio oglądane fundusze